fbpx

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym w szczególności Zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z udostępnionych Użytkownikom funkcjonalności w ramach działalności Serwisu w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela serwisu w tym zakresie.
 2. Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z Serwisu.
 1. W związku ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach działania Serwisu, Właściciel serwisu zobowiązuje się do:
  1. Zagwarantowania Użytkownikom pełnej dostępności niniejszego Regulaminu, w tym zapewnienie możliwości jego pobrania, odtworzenia oraz utrwalenia za pomocą stosowanego przez Użytkownika systemu informatycznego.
  2. Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów RODO.
  3. Udostępnienia bezpłatnie Użytkownikom Regulaminu do zapoznania się przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany:
  1. do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacji,
  2. po akceptacji Regulaminu – do przestrzegania jego postanowień. 
 1. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego pola w formularzu subskrypcji Newslettera lub Formularzu Kontaktowym przy oświadczeniu o treści: “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Politykę prywatności“
 2. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Serwisu i dokonywanie w nim zakupów.
 3. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 3 lit. a powyżej nie są wiążące dla Użytkowników.

2. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane zarówno z małej jak i dużej litery, mają następujące znaczenie:
  1. Właściciel serwisu – oznacza WELTUS Ośrodek Doskonalenia Komunikacji Interpersonalnej mgr Sławomir Urban, ul. Przemysłowa 38, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661331967, REGON: 570784566. 
  2. Użytkownik– osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu. 
  3. Newsletter – informacje wysyłane przez Właściciela serwisu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą, dotyczące w szczególności Produktów i oferty Właściciela serwisu realizowanej przez Stronę internetową.
  4. Regulamin –  niniejszy Regulamin Serwisu .
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  6. Serwis lub Strona – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.weltus.pl  udostępniony Użytkownikom przez Właściciela serwisu. 
  7. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Właściciela serwisu na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Właścicielem serwisu, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe zarówno dla celów prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą Użytkownika.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach działania Serwisu Właściciel serwisu świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter.
 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Użytkownik ma obowiązek korzystać z Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób, który nie narusza dóbr osobistych Właściciela serwisu lub osób trzecich.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik ma obowiązek powstrzymania się od publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, jak również stanowiących naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich, od wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną do publikacji reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, jak również podejmowania jakichkolwiek innych działań, mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług elektronicznych w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Użytkownika, podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych niezbędnych do realizacji Umowy, podejmowania przez Użytkownika działań zakłócających działanie Serwisu, w tym korzystanie z niego przez innych Użytkowników, jak również tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną z uwagi na konserwację lub modyfikacje Serwisu. 
 4. Świadczenie drogą elektroniczną usług, wskazanych w ust. 1 powyżej, jest bezpłatne. 
 5. Usługa Formularz kontaktowy polega na udostępnieniu Użytkownikom modułu Serwisu pozwalającego na przesłanie wiadomości e-mail do Właściciela serwisu. Z usługi Formularz rejestracyjny może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi dane wymagane do rejestracji tj. adres e-mail oraz – opcjonalnie – numer telefonu. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany do skorzystania z formularza udostępnionego przez Właściciela serwisu w Serwisie. Po wypełnieniu  formularza i przesłaniu go do Właściciela serwisu, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie przez Właściciela serwisu wiadomości od Użytkownika. 
 6. Usługa Newsletter jest udostępniania Użytkownikowi, który wprowadzi do formularza subskrypcyjnego swój adres e-mail. Formularz zapisu na Newsletter został udostępniony na stronie głównej i podstronach strony: www.weltus.pl. Po dokonaniu zapisu, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem wiadomości email link potwierdzający subskrypcję, który należy aktywować poprzez kliknięcie w ten link. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji subskrypcji. 
 7. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Użytkownika, wyrażone poprzez kliknięcie w link odwołujący subskrypcję Newslettera zawarty w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter wysyłany na adres email wskazany przez Użytkownika w formularzu subskrypcyjnym. 
 8. Jeżeli Właściciel serwisu zaprzestanie świadczenia którejkolwiek z usług elektronicznych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Właściciela serwisu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania żądania skutkującego usunięciem danych, złożonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Właściciel serwisu każdorazowo powiadomi Użytkownika o usunięciu jego danych ze swojej bazy. 

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby móc bezpiecznie korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne wskazane w ust. 2 poniżej
 2. Warunkiem korzystania z Usług elektronicznych przez Klienta i Użytkownika jest:
  1. Posiadanie dostępu do urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet itp.), pozwalającego na uzyskanie dostępu do Internetu,
  2. dostęp do przeglądarki internetowej w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii,
  3. adres e-mail – w przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego lub Newslettera.

6. OSTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Właściciel serwisu zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter Internetu, używanego również do połączenia z Serwisem, jak również przesyłania danych, w tym poczty elektronicznej, świadczenie usług droga elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem możliwych zagrożeń, Sprzedawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Właściciel serwisu zaleca Użytkownikom stosowanie środków ochrony urządzeń końcowych, z którym Użytkownicy korzystają do przeglądania zasobów w Serwisie, w tym poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemu operacyjnego, jak również podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych. 
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie własnego systemu informatycznego, pozwalające na korzystanie z Usług elektronicznych w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści informacji składających się na świadczone usługi.
 3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą, oraz zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu. 
 4. Właściciel serwisu nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, skutki wynikłe z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. W zakresie podania danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do danych w przypadku otrzymania przez Właściciela serwisu urzędowego powiadomienia o tym, że przechowywane treści mają charakter bezprawny, a dane te zostały dostarczone Właścicielowi serwisu przez Użytkownika, jak również uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. W przypadku powstania szkody w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych, każda ze stron umowy o świadczenie tych usług, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, którą druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

7. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W treści reklamacji należy wskazać w szczególności:
  1. adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika lub inne dane kontaktowe Użytkownika – w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą inną niż wiadomość e-mail,
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 1 powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 2. Reklamacje Użytkowników można kierować do Właściciela serwisu w następujący sposób:
  1. Pisemnie na adres: Sławomir Urban, Osiedle Bajkowe 12, 62-100 Bartodzieje,
  2. na adres elektroniczny: kontakt@weltus.pl,
  3. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 699 711 644,
 1. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 14 dni. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel serwisu zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 2. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest WELTUS Ośrodek Doskonalenia Komunikacji Interpersonalnej mgr Sławomir Urban.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021 roku.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności zmiana przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 3. Właściciel serwisu powiadomi Użytkowników o każdej zmianie regulaminu nie później niż na 7 dni przed dniem jej wejścia w życie. Zmiana regulaminu w postaci nowej wersji Regulaminu będzie publikowana w Serwisie, a ponadto każdy z Użytkowników zostanie powiadomiony o zmianie za pomocą wiadomości e-mail.
 4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Właściciela serwisu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również RODO.
 6. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych